تعمیر مدل 32ta2800
تعمیر مدل 32ta2800

خرابی در این مدل تلویزیون فیلیپس به این صورت بود که تلویزیون روشن نمیشد .

تعمیر مدل 37ta2800
تعمیر مدل 37ta2800

خرابی در این مدل تلویزیون فیلیپس به این صورت بود که رنگ ها در تصویر به هم خورده بود و رنگ تصویر به سفیدی می زد .