تعمیر مدل ua32f5550
تعمیر مدل ua32f5550

خرابی در این مدل تلویزیون سامسونگ به این صورت بود که تلویزیون روشن می شد ولی تصویر مشاهده نمیشد . اگر هم به دقت به صفحه تلویزیون نگاه شود تصویر کم رنگی را میتوان مشاهده کرد .